Sunday, June 22, 2008

Places of Interest in and around Mairawna

A. TEMPLES  and Holy Places:
1. Bhainrava Devta in Mairawna
2. Mahasu Devta at Randana
3. Sheelghoor Devta at Sheelghoor Dhar uphills of village Buraswa
4. Bhonriya Dev at Dungyara
5. Bhainro Ko Dheuro, abode of Lord Bhainrava opposite Mairawna 
6. Kali ki Dheuthi at Mairawna
7. Bhinya (Bhim) ka Gaara at Dungyara

B. ADVENTURE WATER SPORTS :
1. Tiger Fall ( Kairawa Pachhadd)
2. Bhonriya ka Taal
3. Masina Ka Taal
4. Domaniya ka Taal
5. Koraya ka Taal
6. Chuli ka Taal
7. Dungyare Gaad-river(fishing)

C. ADVENTURE TREKKING SPOTS
Uphills
1. Thana Danda
2. Tarama Baag-Polo Ground
3. Dokan Dhar
4. Motiyane (apple orchards)
5. Gainiyan (apple orchards)
6. Dande
7. Thate
8. Sauliyane Thate
9. Khaike
10. Dashat Khobade
11. Shoorike
12. Dhan Dhar
13. Sarkari Jungle
14. Banai
15. Chokiya ki Dhar

Downhills
1. Mairawna Gaad-river
2. Kyarde; Kyarde Gaad
3. Road Khaada
4. Ghattake-confluence of Road Khaada and Kyarde Gaad
5. Pinawa Khaada; Pinawe
6. Buras Khaada
7. Thalar
8. Thatare Pande
9. Thatriya
10. Khede
11. Banate
12. Raata
13. Sat ki Dhar
14. Khai Dhar
15. Khai Ki Dhokhri
16. Phediyane
17. Sara-o Ke
18. Shiyanike
19. Badola
20. Dharmatiya
21. Maishashe
22. Dungyara
23. Khodkote
24. Dwarle
25. Dudhlotia
26. Jhinjhotia
27. Nainod
28.Tantadiya Garh
29. Deviya Dhoong
30. Garh Dhar
31. Chunchiya Shau
32. Bhaghne
33. Kiyani
34. Banyani
35. Mangundo
36. Khadkiyani
37. Mashthate
38. Chaunra
39. Dhigaya
40. Tiyatiya


No comments: